ประวัตินักพัฒนา

arm    

นายศุภสิทธิ์ วัจนดิลก    

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด

 

ประวัติบุคคล

ชื่อจริง : นายศุภสิทธิ์ วัจนดิลก
สัญชาติ : ไทย
อายุการทำงาน : 10 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

การศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2550 เกรดเฉลี่ย 3.00 ปริญญาตรี วทบ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนบางบัวทอง พ.ศ. 2546 เกรดเฉลี่ย 3.72 ม.6 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คุณสมบัติ/ความสามารถ

  • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • เป็นผู้ชำนาญในการให้คำปรึกษาและร่วมดำเนินการในการวางแผน การพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทั้งในหน่วยงานภาครัฐในระดับกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ
  • เป็นผู้ชำนาญการในการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • เป็นวิทยากรผู้ชำนาญการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นวิทยากรผู้ชำนาญการ ในการจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบริหารจัดการอาคาร โรงแรม หอพัก อพาร์ทเม้นท์ คอนโดฯ
 

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอ เทคโนเวชั่น จำกัด
2556 – 2559  : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดียร์ ดับเบิลดี จำกัด
    วิทยากรด้านฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับเยาวชน
    วิทยากรด้านฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้พิการเคลื่อนไหว
    วิทยากรด้านฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้พิการทางสติปัญญา
    วิทยากรด้านฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้สูงอายุ
    วิทยากรอบรมการใช้งาน Microsoft Office บ.ไมโครซอร์ฟ
    วิทยากรอบรมการใช้งาน Microsoft Shairpoint บ.ไมโครซอร์ฟ
    วิทยากรอบรมการพัฒนาโปรแกรมด้วภาษา PHP
    วิทยากรอบรมการพัฒนาโปรแกรมด้วภาษา JAVA
    วิทยากรอบรมการพัฒนาโปรแกรมด้วภาษา C# .Net
    วิทยากรอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย MongoDB
    วิทยากรอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL
    วิทยากรอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Oracle
    วิทยากรอบรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excle
2554 – 2556 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเดียร์ ดับเบิลดี จำกัดวิทยากรด้านฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
2552 – 2554 : นักวิเคราะและพัฒนาระบบ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัดที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 – 2552 : นักพัฒนาระบบ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูขั่น จำกัด
2550 – 2551 : ผู้ควบคุมการจัดงาน Event บริษัท ตั้ง 360 องศา จำกัด
2548 – 2551 : ผู้ช่วยอาจารย์ผู้สอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
     

ประสบการณ์ด้านศึกษาดูงาน

พ.ศ. 2555 : อบรมโครงการบ่มเพาะธุรกิจซอฟต์แวร์ ณ ศูนย์บ่มเพาะ ซอฟต์แวร์ปาร์ค
  : อบรม Open source ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์Joomla 2.5HTML5Internet Security
  : ประชุม Microsoft Partner อบรมเรื่อง Microsoft7, Microsoft8, Microsoft Office 365, Microsoft Office 2010,
  : อบรมระบบฐานข้อมูลแบบ NoSQL โดย MongoDB
  : ประชุมสัมนาโครงการระบบจัดการการขายออนไลน์ (Sele force)
พ.ศ. 2554 : ประชุม สัมนา โครงการ Microsoft Partner
  : อบรม Cloud Computing  โดย Microsoft
  : อบรมโครงการ ISO29110 โดย SIPA
พ.ศ. 2553 : อบรมการทำ SEO และการจัดอับดับเว็บไซต์ โดย google
  : อบรมการวิเคราะห์ระบบและจัดการฐานข้อมูลด้วย Oracle 10g
พ.ศ. 2552 : อบรม PHP Advance ณ สถาบันเวิลไอทีเอ็นจิเนียร์ริ่ง
  : อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS
พ.ศ. 2551 : ประชุม สัมนา อบรม โครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร MBAณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  : ประชุม เข้าค่ายสัมมนา ศึกษาดูงานด้านระบบสารสนเทศ ที่ กสทช.
  : อบรมการบริหารจัดการองค์กร ณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2550 : นักศึกษาฝึกงาน บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จำกัด
  : ศึกษาฝึกงานด้านระบบ ERP ภายในองค์กร ปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย

 

โครงการที่รับผิดชอบ

พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน : โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลสำนักการระบายน้ำ
    โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ kapook.com
    โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    โครงการพัฒนาระบบโรงแรม 20แห่งทั่วประเทศ
    โครงการพัฒนาระบบร้านอาหาร 12 แห่งทั่วประเทศ
    โครงการพัฒนาระบบคลังสินค้า สหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    โครงการปรับปรุงเว็บไซต์มูลนิธิเมตตาอนันต์
    โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้พิการ เด็ก และผู้ด่อยโอกาส กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พ.ศ. 2556 : โครงการพัฒนาระบบบุคลากร บ.ซุมิโตโม
    โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout)
    โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ โตโยต้าคลับ ของ บ.โตโยต้า(ประเทศไทย)
    โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร และเว็บไซต์ บริษัท โชคชัยจักรกลการเกษตร จำกัด
    โครงการการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ Wan Thai Foods Industry Co.,Ltd (ยำยำ)
    โครงการพัฒนาระบบ คอนโด หอพัก อพาร์ทเม้นท์ มีผู้ใช้งาน 5 แห่งทั่วประเทศ
    โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Microsoft Office 2010 – 13 ให้หน่วยงานเอกชน
พ.ศ. 2555 : โครงการจัดทำแผนแผนแม่บทการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout)
    โครงการปรับปรุงแผนแม่บทด้านIT การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2554 : โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout)
    โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรภายในองค์กร ปตท.
    โครงการที่ปรึกษาด้าน IT บริษัท Natural Sign Tech. International
พ.ศ. 2553 : โครงการพัฒนาระบบการรับชำระค่าน้ำประปารวมศูนย์ตัวแทนรับชำระ การประปาส่วนภูมิภาค
    โครงการพัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 20 เว็บไซต์
  : โครงการพัฒนาระบบทะเบียน ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2552 : โครงการพัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 30 เว็บไซต์
    โครงการพัฒนาระบบทะเบียน ม.สยาม
พ.ศ. 2551 : โครงการพัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 20 เว็บไซต์
    โครงการ ATM SIM ธ.กสิกรไทย
    โครงการการพัฒนาระบบป้องกันการละเมิดลิขสัทธิ์ซอตฟ์แวร์
พ.ศ. 2550 : โครงการพัฒนาเว็บไซต์มากกว่า 12 เว็บไซต์
    โครงการ ATM SIM ธ.กสิกรไทย